Arhivi

 
 

Vsi prispevki

 
 • Izobraževanje odraslih

  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Izredno izobraževanje odraslih in mladine, ki so bili neuspešni v rednem izobraževanju.Izobražujemo v dveh organizacijskih oblikah:Program SPI: samoizobraževanje ( konzultacije in izpit)Program PTI: organizirana predavanja Verificirani programi:   NPI Obdelovalec lesa                                SPI Trgovec/prodajalec, mizar                                PTI Ekonomski tehnik, lesarski tehnik, strojni tehnik                                SSI Ekonomski tehnik, strojni tehnik                                GIM Gimnazija                                MT Maturitetni tečaj V izobraževanju odraslih se izvaja delo tako da:– organizira najmanj 30 % ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, ki je za strokovno teoretični del programa določen s predmetnikom za mladino,– omogoči udeležencem (samoizobraževanje) konzultacije z učiteljem posameznega predmeta,– organizira preverjanje znanja tudi v obliki: seminarjev, seminarskih nalog, nastopov, izdelave […]

   
 •  
 • Obdelovalec lesa – NPI

  OBDELOVALEC LESA – NPI Je program nižjega poklicnega izobraževanja, traja 2 leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da se usposobijo za samostojno delo pri osnovnih lesnoobdelovalnihstrojih in pomoč pri delu z zahtevnejšimi stroji.Pridobijo si znanje za enostavnejše naloge pri lepljenju lesa, površinski obdelavi in zaščiti. Razvijejo si sposobnost za sodelovanje priizdelovanju sestavnih delov ter sestavljanju izdelkov v lesni industriji in drobnem gospodarstvu.Usposobijo se za samostojno obrtniško izdelovanje preprostih izdelkov.Razvijajo si ekološko zavest, spoznajo varnostne predpise in ukrepe ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.ZAKLJUČEKProgram se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki je sestavljen […]

   
 •  
 • Mizar – SPI

  MIZAR – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero;– pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;– pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju, podprta s teoretičnimi osnovami;– se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kvalitetno izdelavo mizarskih izdelkov in storitev;– se usposobijo za sestavljanje in vgrajevanje bivalnega ter stavbnega pohištva ter spoznajo osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva;– se usposobijo za načrtovanje in gospodarno izvajanje individualne proizvodnje;– razvijajo […]

   
 •  
 • Trgovec – SPI

  TRGOVEC – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v trgovini;– pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;– spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga;– znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago;– obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije;– pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;– poznajo vse faze od nabave, skladiščenja in prodaje […]

   
 •  
 • Maturitetni tečaj

  MATURITETNI TEČAJ Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja v šolskem letu 2012/13 enoletni maturitetni tečaj, ki traja od začetka oktobra do maja. Dijakinjam/dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v ta program, omogoča ustrezne priprave za opravljanje mature po gimnazijskem programu (ali splošne mature). Dijakinje/dijaki maturitetni tečaj opravijo, ko so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih in opravijo vse obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), ki so določene s programom in predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si pridobijo pravico do opravljanja mature. Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik 1, matematika) in dva […]

   
 •  
 • Ekonomski tehnik – PTI

  EKONOMSKI TEHNIK–PTI je program poklicno tehniškega izobraževanja in traja 2 leti.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;– razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;– usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;– razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;– spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna […]

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost