Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je podaljšal razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
Več o razpisu najdete na spletni strani in na oglasni deski pred kabinetom za izobraževanje odraslih na Trgu zbora odposlancev 22.