Skoči na glavno vsebino

Dijaška skupnost

Dijaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov v okviru šole. Skupnost dijakov sestavljajo dijaki vseh oddelkov in skupin šole. Skupnost dijakov vodi odbor skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, in je pristojen za organiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov ter predstavljanje oz. izvajanje sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov. Predsednika odbora izvolijo člani tega organa med seboj.

Na šoli sta organizirani dve skupnosti dijakov: ena za programe nižjega in srednjega poklicnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja, druga za programe srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazijo.

Skupnost dijakov ima naslednje pristojnosti:

  • voli svoje predstavnike v svet šole,
  • daje mnenje o kandidatih za ravnatelja šole v postopku imenovanja ravnatelja šole,
  • daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem organom šole,
  • določi svoje predstavnike, ki sodelujejo na svetu šole pri obravnavi zadev, ki se nanašajo na položaj dijakov ali ki jih skupnost dijakov predloži v obravnavo,
  • določi pravila delovanja skupnosti dijakov in njenih organov,
  • opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi ter internimi akti šole.

V okviru skupnosti dijakov poteka projekt NAJ RAZRED.

Tekmovalnost je od nekdaj gonilo razvoja, saj zaradi nje poskušamo preseči dejanja nekoga drugega, obenem pa pogosto presežemo tudi sebe. Želja po premagovanju nam lahko zagotovi neusahljiv vir močne notranje motivacije celo za stvari, ki nam sicer niso preveč blizu. Pri tem se moramo zavedati, da obstaja le tanka meja med zdravo tekmovalnostjo in neusmiljenim rivalstvom, ki lahko povzroči precej škode v naših medosebnih odnosih in okrni sodelovanje, empatijo in občo človečnost.

Naj razred vidno prispeva k ugledu šole, pozitivni klimi na šoli in predstavlja zgled vsem ostalim.

Tekmovanje za Naj razred v programih ekonomski tehnik (SSI), gimnazija in strojni tehnik (SSI)

Tekmovanje za Naj razred v programih mizar, oblikovalec kovin – orodjar, prodajalec (SPI), ekonomski tehnik (PTI) in obdelovalec lesa (NPI)

(Visited 188 times, 1 visits today)
Dostopnost