UPRAVNI ORGAN ŠOLE:

SVET ŠOLE

Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 13 članov. V svetu šole je 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev, 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika ustanovitelja – Vlada RS ter 2 predstavnika dijakov. Izmed svojih članov Svet šole izbere predsednika Sveta, ki vodi in koordinira delo sveta šole.

       PREDSEDNICA SVETA ŠOLE

– Karin Kočevar

       PREDSTAVNICE/PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE

– Janko Marinč, namestnik predsednice
– Tanja Masterl
– Nataša Tekavec
– Igor Klemenc

       PREDSTAVNIKI STARŠEV

– Saška Benčina
– Sandra Jonovič
– Darja Tekavčič

       PREDSTAVNICA LOKALNE SKUPNOSTI

– Lilijana Štefanič

       PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA

– Dr. Manca Pirc

– Vesna Malnar

       PREDSTAVNIKA DIJAKOV

– Maja Kastelic
– Melani Jolič

POSVETOVALNI ORGANI ŠOLE:

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo predstavnice/predstavniki staršev iz vseh oddelkov in skupin v letošnjem šolskem letu – 25 članov. Starši posameznega oddelka jo/ga izberejo in potrdijo na 1. roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestane dvakrat do trikrat letno. Obravnava letni delovni načrt šole, letno poročilo in posreduje predloge in pripombe o delu na šoli.

       PREDSEDNICA SVETA STARŠEV

– Katja Kuk, 2.c ET

       ČLANI

– Gorazd Rebolj, 1.a GIM

– Andreja Jakovac, 1.b GIM

– Tamara Šubic-Mohar, 2.a GIM

– Sandra Jonovič, 2.b GIM

– Dušan Bojc, 3.a GIM

– Mojca Zabukovec, 3.b GIM

– Pavle Košir in Snežana Ponjević, 4.a GIM

– Karmen Metelko, 4.b GIM

– Bojan Jakobčič, 3.c ET

– Nataša Zakrajšek, 4.c ET

– Dolores Brunec, 1.d ST

– Saška Benčina, 2.d ST

– Rosana Sovič, 1,2.a OBL

– Mojca Burgar, 1.a MIZ,

– Danijela Popović, 2.a MIZ

– Simona Arko, 3.a MIZ

– Mojca Košir, 1.a PRO

– Helena Mate Lovšin, 2.a PRO

– Darja Tekavčič, 3.a PRO

– Uroš Zajec, 4.a EKT

– Alenka Jurkovič, 5.a EKT

– Marijanca Marinč, 2.a OKO

– Goran Subić, 3.a OKO

DIJAŠKI PARLAMENT

V dijaški parlament so vključene/vključeni vse/vsi dijakinje/dijaki. V parlamentu razpravljajo o pobudah in predlogih za izboljšanje dela in pogojev na šoli.

Mentorici dijaškega parlamenta:

 Nina Papež in Barbara Markelj

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor sestavljajo vse učiteljice/učitelji na šoli, ki poučujejo v tekočem šolskem letu. Učiteljski zbor oblikuje razvojne usmeritve šole, sodeluje pri razreševanju vzgojnih in pedagoških problemov in dvakrat letno obravnava učni uspeh dijakinj/dijakov na šoli.

RAZREDNIKI

Razredniki predstavljajo glavno vez med dijakinjami/dijaki, starši in učiteljicami/učitelji. Oblikujejo oddelčni kolektiv, ustvarjajo vzdušje pripadnosti kolektivu in šoli, skrbijo, da je pretok informacij dober, rešujejo težave, na katere naletijo dijakinje/dijaki, in skrbijo, da dijakinje/dijaki šolo in odnose v šoli doživljajo čim manj stresno.